ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

1. Felek

1.1 Szolgáltató:

Cégnév: Darabos Éva Egyéni Vállalkozó

Székhely: 1068 Budapest, Felsőerdősor utca 9. 2/7.

Adószám: 53740377-1-42

E-mail cím: [email protected]

Számlavezető bank: Magnet Magyar Közösségi Bank Zrt

Bankszámlaszám: 16200106-11632627-00000000

1.2 Felhasználó:

1. Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, vagy egyéb szervezet, aki valamilyen formában használja a Szolgáltatást (a továbbiakban: a Felhasználó).

2. Regisztrált felhasználónak minősülnek azon felhasználók, akik a regisztrációs űrlapot sikeresen kitöltötték és elfogadták a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat. A regisztrált felhasználók egy email cím és jelszó párossal vagy Facebook azonosítással bejelentkezhetnek a Szolgáltatás belső felületére.

2. ÁSZF célja, hatály és közzététele

2.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a szolgáltatást nyújtó Szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó között a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános feltételeket és a szolgáltatás igénybevétele során a Felek között meglévő jogokat és kötelezettségeket tartalmazza.

2.2. A Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et. Az ÁSZF ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF változásait nyomon követi.

2.3. A Szolgáltató a jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosíthatja.

2.4. A Szolgáltató az ÁSZF módosításáról a Felhasználónak nem köteles előzetes írásos tájékoztatást adni.

2.5. A módosított ÁSZF hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁSZF publikálásra került a Szolgáltató weboldalán, a https://mukoromakademia.hu/aszf címen.

2.6. Jelen ÁSZF 2020. Június 3. napjától határozatlan ideig, visszavonásig hatályos.

3. A Szolgáltatás

3.1 Szolgáltatás leírása

A mukoromakademia.hu egy online felület, mely elektronikus információs anyagokat kínál (videók, fájlok, szövegek, képek, kérdéssorok, hangfájlok, linkek, illusztrációk, stb.) az érdeklődő felhasználók számára. Az információs anyagok vásárlásához és megtekintéséhez a Felhasználóknak az oldalon regisztrálniuk szükséges.
Az oldalon található videók nem minősülnek tanfolyamnak, az előadó tapasztalatait, véleményét osztja meg az anyagokkal, eszközökkel, technikákkal kapcsolatban. 

3.2 Regisztráció

3.2.1 A mukoromakademia.hu szolgáltatásainak igénybevétele regisztrációhoz kötött. A regisztrációval a felhasználó elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint kijelenti, hogy megismerte és elfogadja az Adatvédelmi tájékoztatóban leírtakat.

3.2.2  A Felhasználó köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat (különös tekintettel a felhasználó névre és jelszóra) titokban tartani. A jogosulatlan használatból eredő károkért a Felhasználó felel.

3.2.3 A Felhasználó felel az általa a regisztrációkor és a későbbiekben a felhasználói profil oldalán megadott adatokért (név, profilkép, számlázási adatok, kapcsolattartáshoz szükséges adatok, stb.) és azok hitelességéért.

3.2.4  A regisztrációval létrejön a Felhasználó személyes felhasználói fiókja, melyet a továbbiakban a regisztrációkor megadott felhasználónévvel és jelszóval vagy Facebook azonosítással érhet el a rendszerbe történő bejelentkezés után.

3.2.5 Amennyiben a felhasználói fiókot több személy használja, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó felhasználói fiókjának felfüggesztésére vagy törlésére. Ezesetben a Szolgáltató jogosult a Felhasználónak számlát kiállítani az összes, Felhasználó által megvásárolt, díjfizetéshez kötött tartalomról annyival felszorozva, ahány személy a Felhasználó fiókját használta és ezáltal jogosulatlanul jutott a díjfizetéshez kötött tartalmakhoz. Felhasználó ezt a számlát köteles haladéktalanul kiegyenlíteni, a számla kiegyenlítéséig a Felhasználó felhasználói fiókja felfüggesztés alá kerül.
Amennyiben a felhasználói fiókot több személy használja, első alkalommal a Szolgáltató értesítést küld a Felhasználónak, felfüggeszti a Felhasználó felhasználói fiókját és felszólítja ezen tevékenység haladéktalan megszüntetésére. Amennyiben a Felhasználó ennek nem tesz eleget és a felhasználói fiókot a továbbiakban is több személy használja, úgy a Szolgáltató a Felhasználó felhasználói fiókját jogosult véglegesen törölni a felhasználó értesítése nélkül. Felhasználó ezek után újabb regisztrációval sem jogosult használni a szolgáltatást.

3.2.6 A Felhasználónak haladéktalanul tájékoztatnia kell a Szolgáltatót, amint tudomást szerez arról, hogy egy jogosulatlan harmadik fél ismeri hozzáférési adatait vagy jelszavait. Emellett a Felhasználó köteles jelszavát azonnal megváltoztatni, ha úgy gondolja, hogy ahhoz egy harmadik fél hozzáférhetett.

3.3 Díjfizetés

3.3.1 Azon tartalmak elérése, melyekhez a Szolgáltatásban ellenértéket határoztak meg, csak díjfizetés ellenében lehetséges. Azon tartalmakat, amelyek díjfizetés nélkül elérhetőek, Felhasználó a regisztráció után automatikusan elér.

3.3.2  A Szolgáltató által kínált, díjfizetéssel elérhető tartalmak ára a mukoromakademia.hu oldalon minden tartalom esetén külön feltüntetésre kerül, magyar Forintban. A feltüntetett árak nem tartalmaznak ÁFA-t. Szolgáltató fenntartja a jogot az árak egyoldalú módosítására ez azonban nem érinti, a korábban már megrendelt, de még kifizetés alatt álló tartalmakat.

3.3.3. A díjfizetéssel a Felhasználó hozzáférést vásárol az információs anyagokhoz. A hozzáférés időben korlátlan – ameddig szolgáltató ezen tevékenységét végzi.

3.3.4 A Felhasználó csak akkor jogosult az információs anyag megtekintésére, ha annak ellenértéke a Szolgáltató számláján jóváírásra került. A befizetésről a Szolgáltató számlát állít ki, melyet elektronikusan megküld a Felhasználó részére. A számla kiállításának késedelme vagy elmaradása nem minősül a díjról való lemondásnak.

3.3.5 A díjfizetés történhet a Szolgáltatás oldalán paypal fizetéssel (paypal fiók használatával vagy paypal fiók nélküli bankkártyás fizetéssel), bankkártyás fizetéssel vagy banki átutalással. A paypal bankkártyás fizetések a Paypal rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a Felhasználóhoz nem jutnak el.
Bankkártyás fizetés a Barion rendszerén keresztül történik. A bankkártya adatok a Felhasználóhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013
Banki átutalás esetén a Felhasználónak a díjfizetéshez kötött tartalom megrendelésétől számítva 4 nap áll rendelkezésére a díj megfizetésére, amennyiben a díj megfizetése nem történik meg, a tartalom megrendelését a rendszer automatikusan törli.

3.3.6 A Szolgáltató a fizetés után számlát állít ki, amelyet emailben küld meg felhasználó részére a regisztrációkor megadott email címre.

3.4 A szolgáltatás használata

3.4.1   A Szolgáltatásban elérhető tartalmakat (különösen, de nem kizárólag az online videókat) csak a Szolgáltatás felületén lehet megtekinteni, azokat letölteni, másolni, sokszorosítani, megosztani, mások számára hozzáférhetővé tenni szigorúan tilos.

3.4.2   A Felhasználó a Szolgáltatás felületén megtekintett tartalmat, vagy annak bármely részét, csak a szerzői és szellemi alkotásokról szóló jogszabályok, különösen a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény megtartásával használhatja fel.

3.4.3  A mukoromakademia.hu oldalon található minden tartalom Darabos Éva tulajdonát képezik és szerzői jogvédelem alatt állnak.

3.4.4   A szerzői jogok bármely megsértéséből eredő minden kárért felelősség és kártérítési kötelezettség a jogsértő Felhasználót terheli. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a kártérítés megfizetése a jogsértés megállapításáig okozott károk megtérítésére vonatkozik és nem ad jogalapot arra, hogy a szerzői jogvédelem alatt álló tartalmat a továbbiakban a szerzői jogokat sértő módon használja, letöltse, másolja, sokszorosítsa, mások által hozzáférhetővé tegye. A jogsértő magatartást a Szolgáltató felszólítására Felhasználónak haladéktalanul meg kell szüntetnie.

3.4.5.  A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás megszűnésével a már megvásárolt hozzáféréseket többé nem éri el és ezért a Szolgáltató semmilyen felelősséggel és kártérítéssel nem tartozik a Felhasználó felé.

3.4.6.  Amennyiben a Szolgáltatás használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználó terheli a felelősség.

4. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

4.1  A Szolgáltatás weboldala és a weboldalon található valamennyi tartalom, videófájl, hanganyag, fájl, szöveg, grafika, ábra a Szolgáltató és Darabos Éva kizárólagos tulajdonát képezi. A weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti szerzői jogi védelem alatt áll.

4.2  A Szolgáltató jogosult a Felhasználó adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek a Felhasználó írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra és a VII pont.

4.3  A Szolgáltató jogosult a Felhasználó által írt információs anyag értékeléseit és nevét felhasználni a szolgáltatás népszerűsítése érdekében.

4.4  A Szolgáltató jogosult az információs anyagokat módosítani (tartalom, ár, stb.). A módosításokról a Szolgáltató a Felhasználót nem köteles értesíteni. A Felhasználót kártérítés a módosítások során végzett változtatások miatt nem illeti meg.

5. Felelősség

5.1  A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért (például, de nem kizárólagosan felsorolva, így egyéb lehetőséget sem kizárva: adatvesztés, üzleti haszon elmaradása, üzleti tevékenység félbeszakadása, egyéb anyagi veszteségek), mely a Szolgáltatás használatából vagy esetleges gátolt működéséből ered.

5.2  Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért, vagy vírusoktól és egyéb kártevőktől való mentességéért. Szolgáltatót nem terheli felelősség a Felhasználó által a Szolgáltatás használata során az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért.

5.3  A Szolgáltató a Felhasználók által okozott károkért nem tehető felelőssé.

5.4  A Szolgáltató kártérítési felelőssége a Szolgáltatás díjának mértékéig terjed.

6. Rendszeres karbantartás

6.1   A Szolgáltató, hogy szolgáltatásait a Felhasználók számára a legmagasabb színvonalon tudja nyújtani, online felületén rendszeres karbantartást végez, mely a szolgáltatás korlátozásával vagy szünetelésével járhat. A karbantartási munkálatokat lehetőség szerint, de nem kizárólag 22.00-06.00 óra között végzi, mely karbantartások alkalmankénti időtartama maximum 48 óra.

6.2   A Szolgáltató a karbantartással összefüggésben keletkező semmilyen kárért felelősséget nem vállal.

6.3   Az előre tervezett karbantartások időpontjait a Szolgáltató a weboldalán feltünteti legalább 2 nappal előre.

6.4   A nem tervezett (hiba elhárításra irányuló) karbantartások időpontjait a Szolgáltató nem köteles előre bejelenteni.

6.5   A Szolgáltató műszaki hibabejelentő szolgáltatást működtet az alábbi e-mail címen: [email protected]

6.6   A Szolgáltató nem vállal semminemű felelősséget a szolgáltatás olyan akadozásáért, szünetelésért és az ebből eredő bárminemű kárért, mely olyan műszaki, infrastrukturális okból következett be, mely érdekkörén kívül esik (pl. áramszünet, stb.), továbbá amely 22.00-06.00 óra között végzett karbantartási munkálatok miatt és ezen idő alatt következett be.

7. Adatkezelés

7.1. A Szolgáltató köteles a Szolgáltatásban tárolt adtok kezelését törvényes módon ellátni.

7.2  A Szolgáltatás használata során a Szolgáltató technikai okokból automatikusan rögzítheti a Felhasználók IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá.

7.3  A fenti információkat Szolgáltató kizárólag a Szolgáltatás technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

7.4  Felhasználó adatai, a tárhelyen és adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak a Felhasználó és Szolgáltató között felmerülő kérdések, viták megoldásakor.

7.5 A Szolgáltató jogosult a Felhasználó részére hírlevelet, értesítéseket és egyéb reklám jellegű tájékoztatót küldeni, amennyiben a regisztráció során a Felhasználó ehhez hozzájárult. A szolgáltató nem tartozik felelősséggel az iránt, hogy a hozzájárulás, valamint a regisztráció során megadott adatok valósak-e.

8. Elállási jog, jótállás

8.1   A Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy tekintettel arra, hogy a Termék természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet 5. § d) pontjára, az említett Korm. Rendelet 4. § és 5. § szerinti elállási jog a Felhasználót nem illeti meg. A sikeres díjbefizetést követően visszatérítésre semmilyen körülmények között nincsen mód.

8.2   Tekintettel arra, hogy a termékek elektronikus úton kerülnek átadásra, így azokért a Szolgáltató jótállást nem vállal.

9. Szerződés megszűnése

9.1  A jelen Szerződés megszűnik, amennyiben a Felhasználó törli magát a Szolgáltatás Felhasználói közül, amennyiben az ÁSZF 3.2.5.pontja alapján Szolgáltató törli a Felhasználó felhasználói fiókját, valamint, ha a Szolgáltató vagy a Felhasználó megszűnik.

9.2  Bármelyik fél jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik Fél a jelen Szerződési Feltételekben foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi.

10. Vis maior

10.1  Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, szervertámadás, hacker támadások, jogosulatlan hozzáférések stb.

10.2   Ha Vis Major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

10.3   A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet, az ügyfél nem jogosult kártérítésre.

11. Záró rendelkezések

11.1  A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet, a 2001. évi CVIII. törvény és a Polgári Törvénykönyv az irányadó. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

11.2   Bármely, a Felek közötti jogviszonyból eredő, vagy azzal kapcsolatos jogvitát – beleértve az annak létezésére, érvényességére, vagy megszűnésére vonatkozó kérdéseket is – a Szolgáltató és a Felhasználó igyekeznek bírósági úton kívül, tárgyalásos úton megoldani.

Amennyiben a Felhasználó és a Szolgáltató közötti vitás kérdések megoldása tárgyalásos úton nem hoz eredményt, a felek jogosultak a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testülethez fordulni (Budapesti Békéltető Testület: 1016 Budapest, Krisztina kft. 99. 3/310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10).

A vitás kérdések további rendezésére felek a Szolgáltató székhelye szerinti területileg illetékes Bíróságot kötik ki.

11.3   Amennyiben a jelen Szerződési Feltételek valamely rendelkezése érvénytelenné vagy hatálytalanná válik, az a többi Szerződési Feltétel érvényét vagy hatályát nem érinti, kivéve, ha ezen rendelkezés nélkül a Felek a szerződést nem kötötték volna meg.

11.4 Amennyiben a Szolgáltató nem él valamely, az ÁSZF és a vonatkozó jogszabályok alapján őt megillető jog gyakorlásával, a joggyakorlás elmulasztása nem jelenti a jogról való lemondást és a jog későbbi gyakorlásának kizárását.

12. Kapcsolattartás

12.1  A Felek kijelenik, hogy elfogadják az elektronikus levél (e-mail) útján történő kapcsolattartást, mint a kapcsolattartás hivatalos útját. A Szolgáltató kapcsolattartásra fenntartott e-mail címe: [email protected]

12.2   A Felek a jelen Szerződési Feltételek hatálya alatt kapcsolattartóik útján együttműködnek, kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni a jelen szerződést érintő lényeges körülményekről, azok megváltozásáról.